ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି WSHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି WSHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି WSHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି WSHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର

03/12/2021 21/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)