ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ପଦବୀର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ପଦବୀର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ପଦବୀର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ପଦବୀର ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା

29/11/2019 04/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (733 KB)