ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ରମାୟନ ତାଲିକା 

ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ରମାୟନ ତାଲିକା 
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ରମାୟନ ତାଲିକା 

ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ରମାୟନ ତାଲିକା

12/09/2019 20/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)