ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚି – କୋବିଢ଼ 19 ନିଯୁକ୍ତି – ସି ଡି ଏମ ଓ ଗଜପତି

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚି – କୋବିଢ଼ 19 ନିଯୁକ୍ତି – ସି ଡି ଏମ ଓ ଗଜପତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚି – କୋବିଢ଼ 19 ନିଯୁକ୍ତି – ସି ଡି ଏମ ଓ ଗଜପତି

ସଂଚିପ୍ତ ସୂଚି – କୋବିଢ଼ 19 ନିଯୁକ୍ତି – ସି ଡି ଏମ ଓ ଗଜପତି – 11/04/2020 9.00 ଏ ମ୍.

10/04/2020 11/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)