ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ SNP & SAG ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ SNP & SAG ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରୀଖ ଆଖରୀ ତାରୀଖ ଫାଇଲ
2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ SNP & SAG ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ SNP & SAG ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

14/09/2022 30/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)